فر کننده مو پرومکس 4725k
فر کننده مو پرومکس 4732K
فر کننده مو پرومکس 4738K
فر کننده مو پرومکس 4713K
حالت دهنده مو پرومکس 4719K
فر کننده مو پرومکس 4326L
فر کننده مو پرومکس 4365L
فرکننده مو پرومکس 4755K
فر کننده مو پرومکس 4750K
اتو مو پرومکس 5850C
اتو مو پرومکس 5735
حالت دهنده مو پرومکس 4545K
فر کننده مو پرومکس 4859G
حالت دهنده مو پرومکس 8311
فر کننده مو پرومکس 8530EZ
فر کننده و اتو مو پرومکس 8562EZ
سشوار پرومکس 7865
سشوار پرومکس 7200
سشوار حرفه ای پرومکس 7220N
سشوار پرومکس 7230R